Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

 
WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub formularz "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

Druki do pobrania:
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego    »»»   lub czasowego    »»»   


2) Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

4) W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania.

5) Formularz zgłoszenia może zostać wygenerowany przez pracownika, który dokonuje czynności wymeldowania.

6) Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać w formie elektronicznej.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego przez internet   »»»   
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego przez internet   »»»   


OPŁATY

-  zgłoszenie wymeldowania - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl pok. 117.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 poz. 2411).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym opuszcza się miejsce dotychczasowego zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

2) Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

3) Wymeldowania osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia) może dokonać rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»