Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

♦ Wniosek należy złożyć w następujących terminach:
- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku,
na druku według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r.  w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. poz. 789).

♦ Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Druk wniosku - do pobrania      »»»
Zestawienie faktur  - do pobrania    »»»

2. OPŁATY

♦ Wniosek o zwrot podatku nie podlega opłacie skarbowej.


3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 105 - w godzinach pracy urzędu.

4. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Referat Budżetu i Finansów (BF)
Beata Stankiewicz – inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej - pokój nr 105, tel. 94 35 85 328; 94 35 88 013.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

7. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340).

8. DODATKOWE INFORMACJE

♦ Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710).

♦ Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
Roczny limit  ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1  lutego danego roku.
Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się:
  1)   gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  2)   gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

♦ W 2017 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1 zł na 1 litr oleju – rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r.  w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz.U. poz. 1934).

♦ Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji,  następuje w terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2) od dnia 1 października do dnia 31 października  – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.