Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek należy złożyć w następujących terminach:
- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku,

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
- inne dokumenty, w zależności od statusu wnioskodawcy.

Druk wniosku - do pobrania    »»»
 

2. OPŁATY

Nie podlega


3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 120 - w godzinach pracy urzędu.

4. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Referat Budżetu i Finansów (BF) - pokój nr 120
- Maria Siwa - starszy inspektor ds. podatków i opłat, telefon  94 35 85 321,
- Katarzyna Śledzińska - podisnpektor ds. podatków i opłat, telefon 94 35 85 334.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

7. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2466).

8. DODATKOWE INFORMACJI

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji,  następuje w terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;
2) od dnia 1 października do dnia 31 października  – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.