Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji   »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r. (druk nr 147)    »»»

-  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Siemyśl na lata 2012-2021 (druk nr 148)    »»»

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (druk nr 149)    »»»

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2013 r. (druk nr 150)    »»»

- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (druk nr 151)    »»»

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru formularza informacji o gruntach (druk nr 152)    »»»

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk nr 153)    »»»

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza informacji o lasach (druk nr 154)    »»»

- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 (druk nr 155)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej (druk nr 156)    »»»

- w sprawie podziału Gminy Siemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 157)    »»»