Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SRAWY

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 poz. 149, z późn. zm.)
druk do pobrania:
- wniosek o wydanie zezwolenia    »»»   
- wniosek jednorazowe    »»»

Zezwolenie wydaje się  oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - "A",
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - "B",
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - "C".

2.OPŁATY

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 525,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 525,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Wniosek i zezwolenie nie podlegają opłacie skarbowej.

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 102 - w godzinach pracy urzędu.

4. OSOBA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczej,
Teresa Urbańska - inspektor ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczej - pokój nr 116, telefon 94 35 85 326.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl. pok. nr 112  w godzinach pracy urzędu).

7. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.)

8. DODATKOWE INFORMACJE

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia  w terminie do dnia 31 stycznia roku bieżącego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, w każdym punkcie, za rok poprzedni.

Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła określone limity, przedsiębiorca wnosi opłaty dodatkowe opłaty.

Limity i procent opłaty:
- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % oraz na piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi się opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu  - wnosi się opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów    »»»

Opłaty za zezwolenie wnosi się na rachunek gminy za każdy rok objęty zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Numer konta bankowego - 90 8581 1030 0819 3003 0000 0000 - PBS Świdwin